Khóa học dành cho các bạn chưa biết gì về phát âm
Chưa biết mình có phù hợp với việc học phát âm hay không

Khóa học dành cho các bạn đã hoàn thành khóa phát âm 1.0
Khóa này giúp các bạn luyện phát âm bằng việc so sánh các từ chi tiết với từng âm
Khóa học giúp các bạn nghe kỹ được từng âm và có khả năng phân biệt các âm

Khóa học dành cho các bạn đã hoàn thành khóa phát âm 1.0, phát âm 2.0
Khóa này giúp các bạn luyện phát âm trong từ vựng 1 cách thuần thục hơn

Khóa học dành cho các bạn đã hoàn thành khóa phát âm 1.0, phát âm 2.0 và phát âm 3.0
Khóa này giúp các bạn luyện phát âm trong câu và trong đoạn với level cao hơn